top of page

Чланство

Члан Удружења може бити сваки стални судски преводилац или судски тумач, који прихвата циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе обавештава Скупштину,  и подносиоца пријаве.

 

Чланом Удружења постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

 

Члан Удружења  има права и обавезе:
- да својим радом доприноси унапређењу струке; 
- да својом делатношћу у Удружењу непосредно и одговорно, равноправно са другим члановима    Удружења,

- да доприноси  остваривању циљева Удружења,

- да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења и њене органе; 
- да може да учествује у свим делатностима и пројектима Удружења;
- да може да бира и да буде биран у све органе Удружења;
- да акивно учествује у остваривању циљева и задатака  Удружења;
- да редовно буде обавештен о раду Удружења, њених органа и материјално-финансијском пословању          Удружења;

  • да редовно уплаћује чланарину;

  • да поштује одлуке Удружења у складу са законом;

  • да води рачуна о угледу Удружења.

Члан је дужан да:

  • активно доприноси остваривању циљева Удружења;

  • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

  • плаћа чланарину;

  • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

                                                  

Одлуком о висини и износу чланарине, уређују се висина, износ и начин плаћања уписнине и чланарине редовних и приступних чланова Удружења сталних судских преводилаца и тумача. Уписнина у чланарина се одређује у новчаном износу, а уплаћују је сви чланови Удружења приликом уписа у Регистар чланства, који води секретар УССПТ Србије.

 

Одлука о висини уписнине и чланарине

Желите да постанете наш члан?

Уколико имате положен испит за сталног судског преводиоца/тумача, прихватате циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, пошаљите нам радну биографију и електронски поднесите пријаву за учлањење.

Уплате се могу извршити на рачун УССПТ код Аик банке, број 105000000000340111, са назнаком уписнина/чланарина за текућу годину

Укупан износ чланарине за 2018. износи 4.800,00 РСД и 500,00 РСД (само за нове чланове) на име уписнине.

bottom of page