top of page

Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије је непрофитно струковно удружење које у редовно чланство прима искључиво сталне судске преводиоце и тумаче, што га чини јединственим у земљи. Основано је ради остваривања циљева у области преводилаштва, едукације и издаваштва, а нарочито: професионалног унапређења квалитета рада сталних судских преводилаца и тумача, континуиране едукације судских преводилаца и тумача, те развоја и промоције струке.

Основно начело УССПТ Србије је очување достојанства и угледа струке

сталних судских преводилаца и тумача, те чланство у Удружењу

пружа могућност да сви чланови својим активним деловањем

и залагањем,  непрестано доприносе унапређењу квалитета рада

у струци.

Одлуком Оснивачке скупштине за председника Удружења је именована

Ники Радуловић а за потпредседника Слађана Милинковић (2016-2018)

Од скупштине, априла 2018. за новог председника једногласно је изабрана

Слађана Милинковић, која ту функцију и даље обавља.

Наша мисија је  струковно повезивање и стручно усавршавање чланова,

организовање саветовања, предавања, семинара, конгреса, трибина и других стручних скупова о проблематици рада; сарадња са истоврсним Удружењима и организацијама у региону, Европи и свету, те  сарадња са сличним Удружењима и организацијама код нас и у свету, као и свим организацијама које пружају подршку раду Удружења.

Члан Удружења може бити сваки стални судски преводилац или судски тумач, који прихвата циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Чланство

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе обавештава Скупштину,  и подносиоца пријаве, благовремено.

Чланом Удружења постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

Члан Удружења  има права и обавезе:

Управни одбор

Ники Радуловић – члан,

Слађана Милинковић – председник

и Зорица Аранђеловић-Врбашки - члан

Председник

Секретар

Весна Савић

Организациони одбор II конференције сталних судских преводилаца и тумача Србије 2017.

 • Слађана Милинковић

 • Весна Савић

 • Марија Милорадов

 • Наташа Томић

 • Сања Карановић

Комисија за међународну сарадњу

 • Слађана Милинковић

 • Наташа Томић

 • Весна Савић

Комисија за програме стручног усавршавања

 • Јасна Милошевић

 • Наташа Томић 

Комисија за израду ценовника за услуге превода чланова 

Комисија за издавалачку делатност Удружења 

Комисија за израду нацрта Пословника о раду сталних судских преводилаца и тумача Србије 

 • Марија Милорадов

 • Слађана Милинковић

 • Оливера Ристић

 • Слађана Милинковић

 • Ники Радуловић

   

 • Марија Милорадов

 • Слађана Милинковић

 • Наташа Томић

 • Јасна Милошевић

bottom of page