top of page

Подаци УССПТ Србије

Матични број: 28199376

ПИБ: 109441954

Адреса: Димитрија Аврамовић 8

               Нови Сад 

Рачун број: 105000000000340111 код Аик банке

Статут Удружења

У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) Скупштина Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије, на оснивачкој скупштини одржаној дана 27.03.2016. године, у Новом Саду, усвојен је СТАТУТ УДРУЖЕЊА СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА И ТУМАЧА СРБИЈЕ

I Опште одредбе

Члан 1

Удружење „Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије“ (у даљем тексту Удружење) јесте добровољно, невладино и недобитно удружење сталних судских преводилаца и тумача, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области стручног и научног преводилаштва, континуиране професионалне едукације и унапређења струке сталних судских тумача.

Члан 2

Назив удружења је „Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије“.

Скраћени назив удружења је: УССТП Србије 

Више

Привредна делатност 

У складу са Законом о удружењима и Статутом УССПТ Србије, члан 1, 29. и 32. Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, издавачке делатности,  котизације за стручне семинаре и друге облике образовања у области преводилаштва и размене професионалних искустава, и на други законом дозвољен начин. Удружење може прибављати средства и од реализације пројеката промоције и дистрибуције објављене стручне литературе и периодике, или нових по плану издавачке делатности. Решење АПР о упису привредне делатности 

Изборна скупштина Удружења одржана је у суботу 16.04.2016. у 11 часова у Прес сали хотела Путник у Новом Саду 

Записник са Изборне скупштине

bottom of page