top of page
Порески/финансијски оквир бављења нашом професијом

На стручном састанку са пореским саветницима, организованог 25. новембра 2017. у сарадњи са књиговођственом агенцијом Актива доо из Новог Садам, било је речи о следећим темама:

  • о условима за обављања делатности судских преводилаца и тумача (што је дефинисано Правилником о сталним судским тумачима); 

  • на који начин остварити накнаду трошкова и награда за рад у судским поступцима (Правилником о накнади трошкова у судским поступцима дефинисани су услови за накнаду и висина накнаде трошкова које у судским поступцима припадају преводиоцу, односно тумачу, као и награда која му припада.   

       Чланом 5. Правилника прописано је да у трошкове улазе путни трошкови, трошкови за исхрану, преноћиште и изгубљену зараду, као и                            трошкови непосредног вршења радње у поступку (превођење, тумачење).

       Изгубљена зарада надокнађује се учеснику у поступку који је у радном односу, који је земљорадник или предузетник или који остварује зараду 

       на други начин у складу са законом.

       Земљораднику, предузетнику и лицу које на други начин остварује зараду у складу са законом, изгубљена зарада одређује се сразмерно 

       изгубљеном времену, при чему се води рачуна о врсти занимања и дневној заради.

       Лицу у радном односу зараду надокнађује послодавац. Послодавац има право да од суда, односно другог органа који води поступак захтева   

       надокнаду износа који је лицу у радном односу исплатио на име накнаде зараде.

       Преводиоцу, тумачу и стручном лицу за давање обавештења надокнађују се и издаци за утрошени материјал и други стварни издаци. Награда 

       преводиоцу и тумачу одређена је чланом 15 Правилником о судскимтумачима (што важи за суд и надлежне органе Министарства правде и                    Министарства унутрашњих послова, али не и привреду и физичка лица)

       Nota bene Како би трошкови и награда били исплаћени неопходно је поднети захтев за накнаду трошкова и за награду сходно члану 31       

       Правилника о накнади трошкова у судским поступцима.)

  • Рад судског преводиоца као обављање привредне делатности

       - Ко плаћа пореза кад је судски преводилац/тумач ангажован од стране суда или надлежних органа Министарства правде или Министарства 

       унутрашњих послова;

       - Које су опције на располагању судским преводиоцима/тумачима приликом пружања услуге физичким или правним лицима:

          1) да региструје делатност у форми предузетника или ДОО;

          2) да буде радно ангажован од стране привредног субјекта која пружа и наплаћује услуге превођења;

          3) алтернативно – да се приход (ванредног карактера) у року од месец дана пријави кроз ПП ОПО и плате припадајући порези и доприноси.

          *Трећа могућност је наведена као алтернативна.

Nota bene: Закон о инспекцијском надзору, чланом 57 забрањује обављање делатности или вршење активности као нерегистровани субјекат и прописује новчану казну од 50.000 до 500.000 динара за такво дело.

           Уредбом о делатностима за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе услуга превођења није поменута, те сходно     

           члану 3 Закона о фискалним касама проистиче да лице које је уписано у одговарајући регистар (регистровано у АПР-у) и пружа услуге                         превођења физичким лицима, такав промет мора да евидентира преко фискалне касе.

  • врсте радног ангажмана

         Закон о раду познаје следеће облике радног ангжамана:

         - уговор о раду

         - уговор о привремено повременим пословима

         - уговор о делу

          - уговор о допунском раду

         Најчешћи облик радног ангажовања представља Уговор о раду на одређено или на неодређено време.

         Уговор о делу(члан 199 Закона о раду) Поред уговора о раду послодавци могу са одређеним лицем закључе и уговор о делу. Уговор о делу               може да се закључи са лицем само за обављање послова који су ван делатности послодавца, а коју за предмет имају самосталну израду,                       поправку одређених ствари или самостално одређење одређеног посла.

         Уговор о допунском раду (члан 202 Закона о раду)Са запосленима који раде пуно радно време код једног послодавца, са другим               

         послодавцем може да се закључи уговор о допунском раду и то највише до једне трећине пуног радног времена (око 2 сата дневно).

         Уговор о привремено повременим пословима(члан 197 Закона о раду) За обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже           од 120 радних дана у календарској години, послодавци могу за закључе уговор о обављању привремених и повремених послова. 

bottom of page