top of page

Кодекс професионалне етике

На основу члана 14. Статута Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије, Скупштина удружења на седници одржаној  17. 11. 2016. доноси

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ УДРУЖЕЊА СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА И ТУМАЧА

 

НАЧЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ

 • 1. Кодекс професионалне етике чланова Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије (у даљем тексту: Кодекс) утврђује начела и правила понашања чланова, сталних судских преводилаца и тумача.

 • 2. Чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача имају обавезу да се придржавају начела и правила Кодекса ради очувања достојанства и угледа, те унапређења  струке сталних судских тумача.

 • 3. У свим својим радњама, чланови су дужни да се придржавају свечане заклетве коју су положили и потписали пре почетка обављања ове правосудне делатности.

 • 4. Чланови су дужни да савесно и непристрасно извршавају предузете послове и обавезе, те својим радом и понашањем учврсте поверење странке, правосудних и других тела за које обављају  преузете обавезе.

ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

 • 5. Као пословну тајну члан удружења је дужан да чува све информације које су му поверене приликом обављања послова превођења, овере или тумачења.

 • 6. Пословном тајном сматрају се сви подаци и релевантне информације које странка повери сталном судском преводиоцу или тумачу приликом договора у вези са извршењем преузетог посла.

 • 7. Непоштовање правила о дужности чувања пословне тајне представља грубо кршење Кодекса професионалне етике.

ОДНОС ПРЕМА СТРАНЦИ

 • 8. Члан самостално одлучује о преузимању понуђеног посла превода, овере и тумачења, или учешћа у пројекту. Због преоптерећености или немогућности извршења посла у траженом року члан може да одбије преузимање понуђеног посла или учешће у пројекту.

 • 9. Приликом преузимања послова члан има обавезу да своју дужност изврши савесно, стручно, непристрасно и правдољубиво.

 • 10. Ако из оправданих разлога, члан није у могућности да изврши преузети посао или преузети посао изврши на време, дужан је да о томе обавести странку у најкраћем могућем року како се отказивањем или померањем рока не би проузрооковала штета за странку.

ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ СТАЛНИМ СУДСКИМ ПРЕВОДИОЦИМА И ТУМАЧИМА  

 • 11. У циљу очувања достојанства и угледа струке, члан има обавезу да се колегијално и професионално односи према другим члановима, али и свим судским преводиоцима и тумачима који нису чланови УССПТ Србије.

 • 12. Неутемељени усмени и/или писани напади на колегу представљају грубу повреду Кодекса професионалне етике.

 • 14. Члан не сме обрачунавати за свој усмени или писмени превод награду за рад нижу од тарифе утврђене Одлуком Супштине удружења. 

 • 15. Члан не сме својим радом, понашањем или одевањем ни на који начин угрозити углед и достојанство струке, колега и УССПТ Србије.

 • 16. Члан се обвезује на очување и допринос угледу струке, правосудне професије и УССПТ-а Србије.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

 • 17. Кодекс професионалне етике чланова Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије ступа на снагу даном његовог доношења.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page